Aktivity intervenčních center při realizaci projektu „Zlepšení praxe při prevenci, identifikaci a eliminaci domácího násilí prostřednictvím profesní specializace“

Aktivita č. 1: Realizace vnitrostátních výzkumů, mezinárodního průzkumu a analýzy stavu v ČR

Cíl aktivity: Získání a publikace podkladů pro prosazení profesní specializace (celostátní výzkum mapující situaci v ČR, mezinárodní průzkum mapující existenci modelů specializace v zahraniční, analýza dosavadní situace v ČR).

Intervenční centrum Brno spolupracovalo od začátku projektové aktivity s výzkumníky na nastavení dotazníků kvalitativního i kvantitativního šetření. Zprostředkovali jsme rozhovory s našimi bývalými klienty a zorganizovali jsme v focus group, které se účastnili odborníci zabývající se problematikou domácího násilí v Brně a Jihomoravském kraji. Při zpracování výstupů výzkumu jsme zorganizovali setkání výzkumníků s odborníky intervenčních center a podíleli jsme se na komentování zpracovávaných výstupů.

Aktivita č. 2: Implementace profesní specializace na domácí násilí

Cíl aktivity: Předložení analýzy a návrhů na zavedení profesní specializace vedoucím představitelům klíčových institucí, projednání myšlenky profesní specializace v rámci kulatých stolů.

Od počátku projektové aktivity jsme za IC Brno aktivně podporovali myšlenku specializace. Domlouvali jsme spolupráci s projektovými partnery, kteří již v Brně myšlenku specializace realizují a přinášejí podněty ostatním krajům.  Aktivně jsme v Brně dojednávali podobu specializace na Nejvyšším státním zastupitelství, se soudci a spolupracovali jsme se specializovanou policejní skupinou, která řeší primárně domácí násilí. Pomáhali jsme s organizací a realizací kulatého stolu, který proběhl v Brně.

Aktivita č. 3: Příprava a realizace vzdělávání specialistů

Cíl aktivity: Vytvoření vzdělávacích materiálů pro pracovníky zabývající se případy domácího násilí, vzdělávání těchto pracovníků.

IC Brno organizovalo a zajistilo vzdělávání sociálních pracovníků intervenčních center v kurzu, který má akreditovaný. Vytvářeli jsme část podkladů pro e-learning, připravovali jsem scénáře modelových situací,  natáčeli jsme videa s vyjádřením odborníků a videa modelových situací. Po dokončení e-learningu jsme se podíleli na proškolení v jeho užívání pracovníky OSPOD.

Aktivita č. 4: Příprava, tisk a distribuce odborné publikace

Cíl aktivity: Zpracování odborné publikace s kazuistikami a příklady dobré praxe využitelné pro odbornou veřejnost.

V IC Brno jsme psali kapitolu zaměřenou na téma práce s celou rodinou zasaženou domácím násilím, podíleli jsme se i dalšími kratšími texty, které byly v publikaci použity. Po jejím dokončení ji distribuujeme mezi odbornou veřejnost. O vzniku knihy informujeme naše fanoušky na facebooku Spondea.

Aktivita č. 5: Masivní PR kampaň oslovující laickou i odbornou veřejnost

Cíl aktivity: Podpora řešení domácího násilí prostřednictvím PR kampaně oslovující širokou i odbornou veřejnost.

V IC Brno sdílíme kampaň na webu a facebooku.  Podíleli jsme se propojení kampaně s produkcí České televize tím, že jsme uspořádali promítání filmu Z lásky nenávist spojené s besedou s autory filmu ve velkém sále kina Scala.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial