Komplexní péče pro osoby ohrožené sociálním vyloučením „pod jednou střechou“

(projekt ukončený v únoru 2008)

eu_3

Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ).

Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb.

Doba trvání projektu: 1.8.2006 – 29.2.2008

Ke dni 29.2.2008 byl řádně ukončen projekt Péče pro osoby ohrožené sociální exkluzí „pod jednou střechou“, který byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt, jehož celková doba trvání byla 19 měsíců, zcela naplnil stanovené cíle, kterými bylo: 1. Zkvalitnění služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením, 2. Zvýšení odbornosti psychologů přímo pracujících s osobami ohroženými sociálním vyloučením.

V průběhu projektu absolvovali psychologové Krizového centra balíček vzdělávacích aktivit, vesměs vedených Institutem postgraduálního vzdělávání, a devět dlouhodobých stáží na různých klinických pracovištích. Získané poznatky a zkušenosti pak uplatnili v přímé práci s jedinci různě handicapovanými v procesu sociálního a pracovního začlenění (osoby se zdravotním a duševním postižením, osoby pocházející ze znevýhodněného sociálního prostředí a oběti domácího násilí či oběti jiných trestných činů).

Celkově jsme osobám spadajícím do těchto kategorií poskytli za dobu trvání projektu stovky odborných konzultací. Naše práce pak byla díky poskytnutému příspěvku po celou dobu pravidelně supervidována a mnohé vzdělávací aktivity, započaté v době trvání projektu, pokračují i po jeho skončení.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial