Komplexní přístup ke vzdělání pracovníků v sociálních službách jako pilíř naplnění standardů kvality sociálních služeb

(projekt byl ukončen v září 2007)

eu_2

Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ).

Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí
Opatření 2.1 Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí.

Doba trvání projektu: 1.4.2006 – 30.9.2007

Cílem projektu bylo odborné vzdělávání pracovníků, kteří podporují integraci znevýhodněných osob do společnosti a na trh práce s cílem posílit jejich schopnosti a dovednosti při poskytování sociálních služeb, dále podpora celoživotního vzdělávání pracovníků sociálních služeb.

V rámci projektu absolvovali pracovníci organizace sérii vzdělávacích kurzů výcviků, jejichž prostřednictvím byla posílena jejich dovednost při práci s klienty. Jejich osobnostní a odborná kapacita byla dále posilována prostřednictvím individuálních případových supervizí a Bálintovských skupin.

Přidanou hodnotou projektu bylo vytvoření nového pracovního místa, získání balíčku specifického vzdělání trvalé hodnoty pro pracovníky a tím nabytí jejich jistoty pro celoživotní uplatnění na trhu práce. Projekt celkově splnil očekávání, i podle ohlasů odborné veřejnosti jsme jedna z mála organizací, kde je pracovní tým tak pestře odborně proškolen a vzdělán, což má za následek nárůst poptávky po službách, uspokojení této poptávky a účinné naplnění standardů kvality sociálních služeb.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial