Multimediální forma pomoci a vzdělávání sociálně znevýhodněných: zpřístupnění služeb

(projekt ukončený v červnu 2007)

eu_4

Projekt byl financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím JmK v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP).
Priorita 3 Rozvoj lidských zdrojů v regionech.
Opatření 3.2 Podpora sociální integrace v regionu.

Doba trvání projektu: 1.9.2005 – 30.6.2007

Hlavním cílem projektu bylo snížení izolace sociálně znevýhodněných a ohrožených skupin obyvatelstva na území Jihomoravského kraje a jejich integrace do společnosti, jakož i prevence sociálně patologických jevů. Cílovou skupinu tvořili mladí lidé ve věku 15-26 let.

Díky tomuto projektu bylo rozšířeno stávající spektrum služeb organizace o služby chatového a videochatového poradenství a programy vzdělávání sociálně znevýhodněných mladých lidí.

K úspěšnému znovuzačlenění do společnosti či k uplatnění na trhu práce došlo u 71 mladých lidí z celkového počtu 264 klientů Vedle vyčíslitelných přínosů byly pro cílovou skupinu identifikovány i další benefity, které lze obtížně kvantifikovat – zvýšení možnosti seberealizace, obnova sebedůvěry, odbourávání psychických zábran a traumat, náprava komunikace s ostatními a participace sociálně znevýhodněných osob na veřejném životě, jejich plnohodnotné začlenění do společnosti a na trh práce, zvýšení sociální inteligence, dovednosti při využívání moderních komunikačních technologií.

Vzhledem k úspěšnosti projektu chatového poradenství při začleňování sociálně znevýhodněných mladých lidí do společnosti a vzhledem k původnímu plánu projektu, bude tato část i nadále realizována v následujících letech.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial