Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem

eu

Od prosince 2012 realizuje Spondea projekt „Usnadnění vstupu na trh práce osobám z rodin s výskytem domácího násilí – přenos dobré praxe ze zemí EU pro práci s celou rodinou jako systémem“, který je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, č. CZ.1.04/5.1.01/77.00290.

Projekt vznikl z potřeby zaplnit mezeru v sociálních službách, která se týká problematiky domácího násilí v souvislosti s uplatnitelností obětí na trhu práce. Domácí násilí představuje rizikový faktor, který může ohroženého člověka negativně ovlivňovat různými způsoby, jedním z nich je právě bránění ve vstupu nebo udržení se na trhu práce. Ohrožená osoba je násilím oslabena natolik, že nemá kapacitu, energii ani kompetence pro vstup na trh práce. Jednou z forem domácího násilí je také sociální izolace, která ohrožené osobě brání nejen ve vstupu na trh práce, ale i v hledání vhodného pracovního místa. Témata domácího násilí a uplatnitelnosti na trhu práce jsou v ČR řešena odděleně a nezávazně na sobě. Pomoc ohroženým proto není systematická a v případě řešení otázky nezaměstnanosti není brán ohled na překážky, mezi které patří i domácí násilí.

Mezi důsledky neřešeného domácího násilí může patřit také ztráta kompetencí ohrožené osoby, a to v jeho různých životních rolích, například rodičovské nebo pracovní. Tito lidé bývají zahlceni problémem domácího násilí a nemají dostatečnou kapacitu, potřebnou k naplňování potřeb dítěte nebo k plnohodnotnému výkonu pracovní náplně. To může směřovat ke sníženým pracovním výkonům nebo až k výpovědi ze zaměstnání. Ohrožené osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané, závislé na sociálních dávkách, hlídané a omezované partnerem, ztrácí potřebný kontakt s vnějším prostředím, snižuje se jim tak uplatnitelnost na trhu práce a dostupnost volných pracovních míst.

Domácí násilí je problematikou, která se dotýká všech členů rodiny, proto není možné ji řešit pouze z jedné strany a nabízet služby pouze ohroženým osobám. Proto jsme založili projekt na práci s celou rodinou a služby rozšiřujeme o práci s dětmi v roli svědků domácího násilí, a také o práci s pachateli domácího násilí na zvládání jejich agresivního jednání. Současný trend ve službách, týkajících se tématu domácího násilí, je zaměřen na pomoc převážně ohroženým osobám, což není dostatečně produktivní.

Prostřednictvím zahraničních stáží, na kterých získáme zkušenosti s prací s celou rodinou, bychom rádi vytvořili nový inovativní přístup k problematice domácího násilí v rodinách. Dobrou praxi, kterou spoluprací se zahraničními partnery získáme, bychom rádi přizpůsobili na podmínky českého prostředí a pod dohledem spolupracujících subjektů bychom tento přístup začali aplikovat v praxi. Následně bychom rozšířili získané know-how mezi širokou odbornou veřejnost. Výstupy projektu zpracujeme ve Sborníku, který bude obsahovat nejen popis postupů a nástrojů práce s rodinami s výskytem domácího násilí, ale také popis postupů při práci s ohroženými a jejich uplatnitelností, případně začleňováním na trh práce.

Partnery projektu jsou:

  • Psychocentrum Jihlava
  • Ústav pedagogických věd – Filosofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
  • Magistrát města Brna
  • Kaunas County Women Crisis Centre (KCWCC) – Kaunas, Litva
  • VieJa Utrecht (Moviera) – Utrecht, Nizozemí
  • Respect – Londýn, UK

Jaro 2013

Stáž v organizaci Kaunas, Litva

V rámci právě probíhající klíčové aktivity projektu nazvané Přenos dobré praxe ze zemí EU navštívili pracovníci organizace Spondea, o.p.s., společně s kolegy z Psychocentra Jihlava, zahraničního partnera v Litvě. Organizace Kaunas County Women Crisis Centre hostila české zástupce 3 dny v březnu a zprostředkovala jim návštěvu dalších spolupracujících organizací, mezi které patří Krizové centrum pro muže s názvem Kauno apskrities vyrų krizių centras, Centrum pro rodinu v Kaunasu, a dále Azylový dům pro matky s dětmi ve Vilniusu. Zahraniční stáž je hodnocena jako přínosná s ohledem na odlišnosti v legislativě i přístupu v přímé práci s cílovou skupinou ohrožených i pachatelů domácího násilí. Jednou z výrazných inspirací byla provázanost služeb pro jednotlivé členy rodiny s problematikou domácího násilí. České zástupce také zaujala možnost soudně nařízeného nastoupení do programu pro pachatele, zaměřeného na změnu jejich agresivního chování, kdy toto soudní rozhodnutí navazuje na policejní uplatnění institutu vykázání. Na druhou stranu i čeští zástupci obohatili kolegy v Litvě svými pracovními postupy, zejména co se týče spolupráce s policií a školením policistů ohledně přístupu k lidem, vystaveným domácímu násilí.

Stáž v organizaci Moviera, Nizozemí

V dubnu pracovníci Spondea, o.p.s., společně s kolegy z Psychocentra Jihlava, navštívili také zahraničního partnera v Nizozemí. Organizace Moviera se sídlem v Utrechtu provozuje azylový dům pro ženy a matky s dětmi. Dospělým i dětem je nabízena péče, při které je důraz kladen na využití principu svépomoci. V Nizozemí je velmi propracovaný také interdisciplinární přístup k řešení konkrétních případů domácího násilí. Nad případy se scházejí zástupci policie, soudů, probační služby, organizací pro mentálně a zdravotně postižené i zástupci organizací zabývajících se domácím násilím. Pro české prostředí se jeví jako inspirující interdisciplinární přístup, v rámci kterého se vždy podle potřeb konkrétní rodiny volí nejvhodnější strategie. Čeští zástupci se na této stáži také seznámili s knihou Kamil, Zelený chameleon, která dětem pochopitelným způsobem vysvětluje rozvod rodičů a pomáhá jim se tak s touto zkušeností vyrovnat. Pomocí knížky si rodiče mohou uvědomit, jak jejich dítě rodičovské konflikty prožívá a jakým způsobem mohou pracovníci pomáhajících organizací dítěti pomoci. Tuto knihu organizace Spondea,o.p.s. následně zakoupila pro vlastní potřeby.

Léto 2013

Zahájení přímé práce s osobami cílové skupiny

V červenci 2013 byla zahájena klíčová aktivita Pilotní studie – přímá práce s osobami cílové skupiny – inovativní řešení v ČR. V rámci této aktivity byla zahájena přímá podpora klientů Spondea, o.p.s., a Psychocentra Jihlava. A to tak, aby byla péče poskytnuta celé rodině – rodičům i dětem rodiny postižené domácím násilím.

Je také započata práce s osobami nezvládajícími agresi ve vztazích. Pro tyto osoby byla zřízena samostatná telefonní linka, na kterou se mohou obracet v případě potřeby podpory nebo si zde mohou domluvit schůzku s pracovníkem Spondea,o.p.s., nebo pracovníkem Psychocentra Jihlava.

Je také zahájena další pilotní studie, a to Nácvik specifických dovedností potřebných pro zapojení se osob cílové skupiny / udržení se na trhu práce – inovativní řešení v ČR. V souvislosti s touto aktivitou byly vytvořeny manuály pro klienty, které jim pomohou lépe se zorientovat na trhu práce a zvýší jejich šanci na uplatnění v zaměstnání. Klienti jsou podporováni formou osobních konzultací, zároveň se provádí sběr údajů prostřednictvím dotazníků zaměřených na trh práce a domácí násilí.

Spuštění edukativních internetových stránek

V průběhu léta byly vytvořeny edukativní stránky www.nasilivrodine.cz, které nabízejí množství informací nejen pro osoby ohrožené domácím násilím, ale i pro osoby nezvládající agresi ve vztazích, pro děti a pro osoby blízké osobám žijícím v domácím násilí. Součástí webu jsou informace pro efektivní zapojení se na trhu práce a praktické vzory a návody – např. vzor životopisu, možnosti přivýdělku při mateřské dovolené nebo důchodu aj. Na web jsou průběžně přidávány nové informace a poznatky.
V rámci projektu byly také vytvořeny edukativní letáky určené osobám ohroženým domácím násilím, dětem a osobám, které nezvládají agresi ve vztazích. Tento leták je distribuován v tištěné formě a je také ke stažení z webových stránek.

Podzim 2013

Stáž v organizaci Respect, Velká Británie

V září pracovník Spondea, o.p.s., společně s kolegou z Psychocentra Jihlava navštívili zahraničního partnera ve Velké Británii. Organizace Respect v Londýně se specializuje na problematiku násilných osob. Nabízí pomoc jak osobám ohroženým domácím násilím, tak především osobám, které se násilí dopouštějí. Stáž je hodnocena jako velmi přínosná, protože způsob vedení skupin pro osoby nezvládající agresi lze považovat za použitelný i v českém prostředí. Byla přivezena metodika sloužící k identifikaci násilí ve vztazích.

Dále se zde pracovníci projektu měli možnost seznámit s originálním přístupem k zaměstnanosti osob ohrožených domácím násilím. Organizace Respect vytvořila manuál pro zaměstnavatele, který vysvětluje především finanční následky domácího násilí pro samotného zaměstnavatele. Také nabízí možnosti řešení a nabídku pomoci. Tento materiál je jak v tištěné formě, tak na DVD. Vše je k distribuci zaměstnavatelům zdarma. Oba nosiče si pracovníci projektu přivezli s sebou ze stáže.
Překlad knihy Kamil, Zelený chameleon

V návaznosti na stáž v organizaci Moviera byl zakoupen výtisk knihy Kamil, Zelený chameleon, který byl přeložen dětskou psycholožkou do češtiny. V současnosti je využíván v organizaci Spondea,o.p.s., psychology Krizového centra při práci s dětmi.
Semináře pro odborné pracovníky

V listopadu proběhly v rámci klíčové aktivity Šíření získaného know-how tři semináře a diskuze u kulatého stolu. Účastníci, sociální pracovníci, byli seznámeni s projektem a jeho dosavadními výstupy. Pozornost byla věnována především důležitosti zapojení celého rodinného systému do procesu sanace rodiny a způsobům podpory zaměstnávání osob ohrožených domácím násilím.

Zima 2013 – Jaro 2014

Překlad knihy Povídání o domácím násilí

V průběhu tohoto období byla dětskou psycholožkou přeložena anglická publikace Talking about Domestic Abuse. Jedná se o knihu s různými aktivitami pro matky a děti ve věku od 9 let. Účelem těchto aktivit je podpořit vzájemnou komunikaci mezi rodiči a dětmi o sobě samých, svých potřebách i o násilí, které v rodině probíhalo. Dané aktivity jsou využívány při psychologické práci s klienty.

Manuál o domácím násilí pro zaměstnavatele

Pracovníci Spondea, o.p.s. se nechali inspirovat britskou organizací Respect, kterou navštívili v září 2013, a vytvořili manuál o domácím násilí a stalkingu pro zaměstnavatele. V tomto manuálu jsou zaměstnavatelé seznámeni s podobami domácího násilí a jeho projevech na pracovišti, ať už jde o osobu ohroženou nebo násilnou. Dále jsou zdůrazněny následky domácího násilí pro samotného zaměstnavatele a představeny možnosti pomoci, které může zaměstnavatel svým podřízeným nabídnout. Tento manuál je volně ke stažení na těchto stránkách.

Evaluační rozhovory s klienty a pracovníky

Na jaře probíhaly rozhovory s klienty i pracovníky Spondea, o.p.s. o přínosech a rezervách probíhajícího projektu. Odborní pracovníci z Filozofické fakulty MU mapovali souvislosti mezi výskytem domácího násilí v rodině a potížemi na trhu práce. Dále se ptali na to, jakým způsobem pomáhají poskytnuté služby celému rodinnému systému a zdali je potřeba rozšíření interdisciplinární spolupráce při řešení problematiky domácího násilí.

Léto 2014

Příprava sborníku

Během letních měsíců se pracovníci projektu soustředili na přípravu sborníku s názvem Domácí násilí v kontextu rodiny a profesního života. Ve sborníku jsou popsány souvislosti domácího násilí s rodinným a pracovním životem, a to z teoretické i praktické perspektivy. Dále jsou uvedeny zkušenosti pracovníků projektu se zaváděním nových postupů do praxe i hodnocení těchto postupů pracovníky i samotnými klienty. Jsou také popsány způsoby práce s osobou ohroženou, osobou násilnou i s dětmi, které jsou svědky domácího násilí.

Příprava konference

Dne 30. října 2014 se bude v Brně konat závěrečná konference projektu. Na této konferenci vystoupí čeští i zahraniční odborníci na problematiku domácího násilí. Budou představeny možnosti práce s celými rodinami, kde se vyskytuje domácí násilí, i s jednotlivými členy rodiny. Velký prostor bude dán tématu práce s násilnými osobami a jejich podpora při opětovném začlenění do společnosti. Pozornost bude věnována také problematice zaměstnanosti v souvislosti s výskytem domácího násilí. Informace o přesném programu a o způsobu přihlášení jsou dostupné na stránkách projektu.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial