Projekt „Cesta ze sociálního vyloučení zvládnutím důsledků násilí v rodině“

Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007475 Cesta ze sociálního vyloučení zvládnutím důsledků násilí v rodině“.

 

 

Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií,  je naplánován na období od 1. 1. 2018 do 31.12. 2020.

Projekt řeší nepříznivé sociální situace vznikající v důsledku násilí páchaného vůči blízkým ve společné domácnosti nebo po ukončení vzájemného vztahu. Aktivity projektu cílí na problematické oblasti běžného života, které souvisejí s dopady páchaného násilí na pracovní výkon, na udržení se na trhu práce.

Projekt  řeší potřebu předcházet chování, které  v rámci partnerských vztahů překračuje meze zákona či poškozuje zdraví jedince. Dále navyšuje efektivitu práce s rodinou ohroženou sociálním vyloučením z důvodu výskytu domácího násilí. V neposlední řadě řeší problematiku trhu práce se zvláštním zaměřením na osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením z důvodu výskytu domácího násilí v rodině.

Cílem projektu je:

  • Eliminace násilného chování vůči blízkým osobám a zvýšení bezpečnosti ohrožených osob v rodině.
  • Stabilizace schopnosti a podpora rodičovských dovedností za situace, kdy proběhlé násilí neumožňuje bezpečný kontakt obou rodičů při předávání dítěte.
  • Posílení oběti násilí v konkurenceschopnosti na trhu práce.
  • Zefektivnění služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením prostřednictvím mezioborových setkání pracovních týmů spolupracujících na pomoci rodinám zasaženým násilím.

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial