Programy pro školy

SPONDEA, o.p.s. se aktivně podílí na realizaci programů všeobecné primární prevence pro žáky základních a středních škol již od roku 2005. Nově nabízí i program pro pedagogické pracovníky.

Jak pracujeme

Programy primární prevence jsou vedeny formou besedy vždy pouze s jedním třídním kolektivem, diskuzi vedeme formou příběhu na zadané téma s přihlédnutím k dané věkové kategorii žáků. Cílem programů je především předejít rizikovému chování u dětí a dospívajících  v oblasti agrese (verbální, fyzické, zaměřené vůči osobám), v oblasti násilí a intolerance vedoucí k agresi mezi žáky základní školy a střední školy, a naučit děti a dospívající zvládat zátěžové situace a vyhledat pomoc.

Programy nejsou zaměřeny na diagnostickou ani terapeutickou práci se třídou.

Program realizujeme na základě objednávky a kontraktu za přítomnosti vyučujícího. Po skončení programů vždy zpětnovazebně komunikujeme s vedením školy / metodikem prevence / třídním učitelem.

Lektory preventivních programů jsou interní pracovníci SPONDEA, o.p.s. – psychologové, sociální pracovníci a sociální pedagogové. Všechny programy začínají druhou vyučovací hodinu.

Kapacita programů

Maximálně 30 žáků nebo jeden třídní kolektiv, v malotřídní základní škole lze do počtu 30 žáků seskupit žáky více tříd daného stupně. Programy pro jednu třídu realizujeme tehdy, pokud je počet přítomných žáků minimálně 75 %. V jednom dni realizujeme tentýž program pro maximálně dvě po sobě jdoucí třídy.

Ceník

  • Cena: 650 Kč/program, při realizaci více programů na téže škole 550 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)
  • Program Konstruktivní zvládání agrese (4×45 minut) – cena: 1300 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)

 

Nabídka programů všeobecné primární prevence rizikového chování

Když doma není doma určeno pro druhý stupeň ZŠ (90 minut)

Program je zacílen na způsoby, jak rozpoznat domácí násilí, dále na diskuzi o nefungujícím rodinném zázemí v souvislosti s výskytem domácího násilí, s postavením dětí jako svědků či přímých obětí domácího násilí. Program je zacílen také na motivaci dětí k vyhledání včasné pomoci. Volné termíny najdete ZDE.

Násilí do vztahu nepatří – Stalkingurčeno pouze pro SŠ, VOŠ a VŠ (90 minut)

Program je zacílen na způsoby, jak rozpoznat rizikové chování ve vztahu, dále na diskuzi o možnostech řešení vznikajícího násilného chování ve vztahu dvou mladých lidí. Studenti jsou motivování k vyhledávání odborné pomoci.

V rámci programu se studenti dozvědí, co je to nebezpečné pronásledování a jak se mu bránit, případně kde hledat pomoc.

Studenti sociální práce nebo sociální pedagogiky získají informace o možnostech sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím. U těchto oborů je možné program rozšířit o 45minutovou diskuzi. Volné termíny najdete ZDE.

Konstruktivní zvládání agreseurčeno pro SŠ, VOŠ a VŠ (4×45 minut)

Hněv je emoce jako každá jiná a každý se někdy na něco a na někoho rozčílí. Důležité je, že hněv v člověku modifikuje velké množství energie, tuto energii pak můžeme přetvořit v konstruktivní jednání anebo v destruktivní chování. Intenzitu i formu z hněvu pramenící agrese ovlivňují jak vrozené, tak získané faktory. Podílí se na ní mimo jiné také učení a nepříznivé vlivy v době před narozením a krátce po něm.

Hněv nemusí vždy nutně přerůst v násilné chování (fyzicky či psychicky agresivní chování s jasným úmyslem poškodit jinou osobu – bití, škrcení, vyhrožování). To, jak zaměřit, usměrnit a řídit tuto energii se lze naučit. Volné termíny najdete ZDE.

Vztahy mezi vrstevníkyurčeno pro první stupeň (po dohodě) a druhý stupeň ZŠ (90 minut)

Program je zacílen na témata kamarádství, co vše si pod ním představujeme, jaké typy kamarádství žáci znají (ve třídě, v kroužku, v místě bydliště, virtuální kamarád/kamarádka), jak navazují vztahy. Žáci se dozvědí, že někteří kamarádi jsou jiní než ostatní, že násilí mezi kamarády nepatří. Dotkneme se vztahových problémů mezi spolužáky a kamarády, vymezení pojmu vztah a druhy vztahů (přátelství, zamilovanost, party – pozitiva a negativa členství, manipulativnost, přizpůsobivost). Volné termíny najdete ZDE.

Kamarád/kamarádka má potížeurčeno pro druhý stupeň ZŠ – od 7. třídy (90 minut)

Program je zacílen na témata co dělat, když má kamarád/kamarádka starosti a trápení, když např. chodí s modřinami, když se sebepoškozuje, hovoří o sebevraždě apod. Použité příběhy, situace a způsob komunikace jsou nastaveny dle věku dětí. Volné termíny najdete ZDE.

Programům „Když doma není doma“, „Násilí do vztahu nepatří“ a „Konstruktivní zvládání agrese“ byla na základě doporučení  Výboru pro udělování certifikací při MŠMT udělena certifikace  Národním ústavem pro vzdělávání (číslo 12/15/1/CE).

 

Kontakt

SPONDEA, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty