Programy pro školy

SPONDEA, o.p.s. se aktivně podílí na realizaci programů všeobecné primární prevence pro žáky základních a středních škol již od roku 2005. Nově nabízí i program pro pedagogické pracovníky.

Jak pracujeme

Programy primární prevence jsou vedeny formou besedy vždy pouze s jedním třídním kolektivem, diskuzi vedeme formou příběhu na zadané téma s přihlédnutím k dané věkové kategorii žáků. Cílem programů je především předejít rizikovému chování u dětí a dospívajících  v oblasti agrese (verbální, fyzické, zaměřené vůči osobám), v oblasti násilí a intolerance vedoucí k agresi mezi žáky základní školy a střední školy, a naučit děti a dospívající zvládat zátěžové situace a vyhledat pomoc.

Naše programy nejsou vhodné pro kolektivy, kde již dochází k intenzivnímu rozvoji šikany, či se vyskytují zásadní vztahové problémy mezi žáky ani pro kolektivy, kde již dochází k otevřenému řešení závažného problému některého z žáků, a to vzhledem k jednorázovosti programu a externímu vstupu lektorů zabývajících se nástinem korektivní zkušenosti a podporou zdravých vztahů oproti krizové či hloubkové intervenci. Programy vedou psychologové a sociální pracovníci, kteří se orientují v problematice rolí ve skupině, ve facilitování skupinové diskuze a v oblasti skupinové dynamiky.

Programy nejsou zaměřeny na diagnostickou ani terapeutickou práci se třídou.

Program realizujeme na základě objednávky a kontraktu za přítomnosti vyučujícího (v ideálním případě třídního učitele či učitele dobře navázaného na třídu). Po skončení programů nabízíme zpětnou vazbu výše uvedenému učiteli/metodikovi prevence/školnímu psychologovi.

Lektory preventivních programů jsou interní pracovníci SPONDEA, o.p.s. – psychologové, sociální pracovníci a sociální pedagogové. Všechny programy začínají druhou vyučovací hodinu.

Kapacita programů

Maximálně 30 žáků nebo jeden třídní kolektiv, v malotřídní základní škole lze do počtu 30 žáků seskupit žáky více tříd daného stupně. Programy pro jednu třídu realizujeme tehdy, pokud je počet přítomných žáků minimálně 75 %. V jednom dni realizujeme tentýž program pro maximálně dvě po sobě jdoucí třídy.

Ceník

  • Cena: 760 Kč/program, při realizaci více programů na téže škole 690 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)
  • Program Konstruktivní zvládání agrese (4×45 minut) – cena: 1300 Kč/program + cestovné 2,50 Kč/km (pro mimobrněnské školy)

 

Nabídka programů všeobecné primární prevence rizikového chování

Když doma není doma určeno pro druhý stupeň ZŠ (90 minut)

Jaké je to, když se doma necítíme bezpečně? V programu otevíráme věkově přiměřenou diskuzi o nefungujícím rodinném zázemí a o možnostech řešení situací, které souvisí nejen s domácím násilím a rolí dětí a dospívajících jako svědků či obětí domácího násilí. Cílem programu je žáky a studenty podpořit, aby nezůstávali na své potíže sami a vyhledali pomoc.

Volné termíny najdete ZDE.

Násilí do vztahu nepatří – Stalkingurčeno pouze pro SŠ, VOŠ a VŠ (90 minut)

Program pracuje se způsoby, jak rozpoznat rizikové chování ve vztahu a formou praktických ukázek a diskuze nastiňuje cesty řešení vznikajícího násilného chování ve vztahu dvou mladých lidí (dating violence). V rámci programu se studenti dozvědí, co je to nebezpečné pronásledování, jak se mu bránit a kde vyhledat pomoc.

Studenti sociálních oborů získají informace o možnostech sociální práce s osobami ohroženými domácím násilím.

Volné termíny najdete ZDE.

Konstruktivní zvládání agreseurčeno pro SŠ, VOŠ a VŠ (4×45 minut)

Hněv je emoce, která nám dává jasný signál, že něco není v pořádku. Každý se někdy rozčílíme, ale kde jsou hranice? Hněv v nás vytváří velké množství energie a tuto energii můžeme využít v konstruktivním jednání.

Hněv nemusí vždy nutně přerůst v násilné chování (s jasným úmyslem poškodit druhého). Jak zvládnout a řídit tuto energii se lze naučit. Program pracuje se způsoby, jak zvládnout vlastní hněv a ukazuje možná řešení práce na sobě.

Volné termíny najdete ZDE.

Vztahy mezi vrstevníkyurčeno pro první stupeň (po dohodě) a druhý stupeň ZŠ, pro SŠ (90 minut)

Program vychází z poznatků týkajících se fenoménů, které se objevují v lidských společenstvích, kdy se chování jednotlivců v třídním kolektivu profiluje v rámci určitých rolí. Program pracuje s metaforami, které slouží jako model třídního kolektivu. Při práci s těmito metaforami řeší účastníci situace, které vznikají při společné práci na vytváření modelu lodi nebo ostrova. Cílem je formující zkušenost při řešení náročných situací vedoucí k posílení sebe sama v kolektivu, k posílení vazeb mezi spolužáky a posílení efektivních strategií jednotlivců při spolupráci. Programy pro 1. stupeň ZŠ realizujeme pro žáky od 3. ročníku.

Volné termíny najdete ZDE.

Kamarád/kamarádka má potížeurčeno pro druhý stupeň ZŠ – od 7. třídy a pro SŠ

(90 minut)

Program pracuje s vlastními zkušenostmi a prožitky žáků/studentů, ukazuje na příbězích jejich vrstevníků řešení nejčastějších krizových situací, které mohou v reálném životě stejně starých mladých lidí vznikat. V programu se společně zaměřujeme na korektivní prožitek při řešení náročných situací, prožití zkušeností vedoucích k posílení strategií, které mohou žáci využít v budoucnu ve vlastním životě. Cílem je ukázat účastníkům, že na své potíže nemusí být sami, že se pro každý problém dá najít řešení a že i oni mohou adekvátně svému věku nabídnout podporu blízkému člověku.

Volné termíny najdete ZDE.

 

Společnosti SPONDEA byla udělena certifikace Národním ústavem pro vzdělávání (číslo 12/15/1/CE) pro programy školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

  • Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany
  • Prevence problémů spojených se syndromem CAN
  • Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Primárně určené žákům 2. stupně ZŠ, žákům SŠ

Sekundárně určené studentům připravujícím se na profese v oblasti s rizikovým chováním

 

Kontakt

SPONDEA, o.p.s., Sýpka 25, 613 00 Brno

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial