Projekt „Násilí – věc (ne)veřejná“

nasili-vecneverejna

Projekt „Násilí – věc (ne)veřejná“ byl zahájen 1. září 2014 a ukončen 30. září 2016. Byl primárně zaměřen na zajištění komplexních služeb pro celý rodinný systém, který je zasažen domácím násilím. Cílem projektu bylo rozšířit praxi pomoci ohroženým osobám o komplexní terapeutický program, který zahrnuje péči o osoby ohrožené, děti, které vyrůstají v rodinách s výskytem domácího násilí a terapeutický program pro osoby, které mají problémy s agresivitou ve vztazích. Součástí projektu byla také terénní péče a vznik nových míst pro poskytování služby v Jihomoravském kraji. K projektu fungují i webové stránky www.nasilivrodine.cz.

Praktickým přínosem projektu pro samotné ohrožené osoby bylo zvýšení dostupnosti advokátních služeb pro klienty, kteří nemají dostatek finančních prostředků pro řešení sporů v občanských a trestních věcech souvisejících s domácím násilím. Tento způsob propojení sociálních a advokátních služeb chápeme jako zefektivnění dosavadní praxe ochrany osob ohroženým domácím násilím.

Podstatnou částí projektu v souvislosti s jeho cíli bylo posílení prevence a dopadů domácího násilí, zvýšení povědomí o tématu domácí násilí se zaměřením na školní mládež a studenty. K tomuto účelu byl vytvořen herní modul k tématu domácí násilí pro mládež a studenty včetně herního manuálu formou odborné publikace pro pedagogy a pracovníky v resortu školství. Aktivita byla doprovázena masivní osvětou formou informačních kampaní směrovaných jak k odborné pedagogické veřejnosti, tak k mládeži a studujícím.

Zajištění a podpora prevence domácího násilí formou herního modulu – PC hry a doprovodného odborného materiálu představuje inovativní způsob osvěty a prevence, neboť doposud tímto způsobem osvěta šířena nebyla. Tento způsob preventivního působení navíc využívá současných zájmů a komunikačních prostředků cílové skupiny. Hra Tajemství zavřených dveří je dostupná online ZDE nebo je možné ji zdarma stáhnout do mobilu přes aplikace Google Play a App Store.

Projekt byl realizován ve spolupráci s tuzemským a norským partnerem.

Norský partner, Oslo Krisesenter, byl osloven pro spolupráci z důvodu jejich zkušeností zejména z práce s dětmi jako oběťmi či svědky domácího násilí. Oslo Krisesenter je organizací, která se kromě jiného zaměřuje na poskytování pomoci ženám a mužům, kterých se dotýká problematika domácího násilí. Těm jsou nabízeny služby denního centra nebo azylového domu. V posledních pěti letech se pak centrum specializuje také na práci s dětmi vystavenými domácímu násilí. V rámci individuálních i skupinových aktivit je dětem hravou a zábavnou formou představován „normální“ život bez domácího násilí. Cílem těchto aktivit je preventivně na děti působit a snižovat tak riziko transgeneračního přenosu násilí do jejich budoucích rodin nebo do jejich okolí. Oslo Krisesenter se v rámci projektu podílí na zvyšování povědomí o problematice domácího násilí, a to především u populace dětí a dospívajících. Centrum poskytne metodické materiály o tom, jak efektivně předávat potřebné informace dané věkové skupině. Zkušenosti z Norska budou inspirací a budou konzultovány s ohledem na možnosti použití v českém prostředí.

Tuzemským partnerem bylo Statutární město Brno, které patří od roku 2005 do sítě měst, které využívají v případech domácího násilí metody interdisciplinární spolupráce. V současné době je městem, ve kterém je vybudovaná pevná síť mezioborových a vysoce odborných pracovišť poskytujících služby obětem domácího násilí. V rámci projektu se podílelo na tvorbě preventivního programu pro žáky základních škol týkajícího se domácího násilí. Jednalo se o vytvoření flash hry v online a offline verzi doplněné manuálem pro pedagogy s využitím v rámci edukačního procesu u žáků základních škol v rámci celé České republiky. Součástí zapojení partnera do projektu byly i promo akce pro děti, navázání spolupráce a nabídnutí produktu MŠMT a informační kampaň směrem ke školským a volnočasovým institucím. V rámci tohoto holistického přístupu k problematice domácího násilí se jednalo o zajištění informovanosti dětské populace a zvýšení jejího povědomí o tématu domácího násilí nenásilnou a hravou formou, která je dětem tohoto věku vlastní a přirozená. Zpracování hry umožnilo dětem změnit kouzelnými předměty jednotlivé příběhy, což v reálném světě dítě nemůže. Došlo ale ke konfrontaci, že případy domácího násilí mají svá řešení, a že existují možnosti nápravy, a to u všech aktérů domácího násilí.

Hlavní výstupy projektu:

  • Program pro celý rodinný systém umožnil zachování rodiny bez přítomnosti násilí nebo snížení rizika opakování násilného vzorce chování v dalších vztazích.
  • Systematická práce s násilnými osobami posílila stabilizaci rodin s výskytem DN. Pozitivní výsledky terapeutické práce – motivace k další práci na sobě. Dosud 116 osob (průměr 5 nových klientů /měsíc).
  • Posun služby za klientem vedl k zajištění dostupnosti služeb bez ohledu na finanční a časové možnosti klientů,  a ke zvýšení motivace klientů k vyhledání pomoci (20 poradenských míst).
  • Zvýšení dostupnosti advokátního zastoupení klientů zasažených DN vedlo ke zvýšení počtu úspěšně dořešených soudních řízení (počet klientů 113, průměr 5/měsíc).
  • Interaktivní výukový program pro žáky ZŠ, který je má naučit správně reagovat při konfrontaci s problematikou domácího násilí.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.

http://www.dejmezenamsanci.cz/o-programu/dejme-ze-nam-sanci-a-norske-fondy/

Děti, dospívající a rodiče

608 118 088

Osoby ohrožené domácím násilím

739 078 078

Osoby nezvládající agresivitu ve vztazích

725 005 367

Další kontakty
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial