Pomáháme najít cestu ven z násilí

Jsme tady pro lidi zasažené domácím násilím. Tak, aby mohli znovu jít životem se vztyčenou hlavou.


Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007475 „Cesta ze sociálního vyloučení zvládnutím důsledků násilí v rodině“ je spolufinancován Evropskou unií a naplánován na období od 1. 1. 2018 do 31.12. 2020.


Projekt řeší nepříznivé sociální situace vznikající v důsledku násilí páchaného vůči blízkým ve společné domácnosti nebo po ukončení vzájemného vztahu. Aktivity projektu cílí na problematické oblasti běžného života, které souvisejí s dopady páchaného násilí na pracovní výkon, na udržení se na trhu práce.

Projekt  řeší potřebu předcházet chování, které  v rámci partnerských vztahů překračuje meze zákona či poškozuje zdraví jedince. Dále navyšuje efektivitu práce s rodinou ohroženou sociálním vyloučením z důvodu výskytu domácího násilí. V neposlední řadě řeší problematiku trhu práce se zvláštním zaměřením na osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením z důvodu výskytu domácího násilí v rodině.

Cílem projektu je:

  • Eliminace násilného chování vůči blízkým osobám a zvýšení bezpečnosti ohrožených osob v rodině.
  • Stabilizace schopnosti a podpora rodičovských dovedností za situace, kdy proběhlé násilí neumožňuje bezpečný kontakt obou rodičů při předávání dítěte.
  • Posílení oběti násilí v konkurenceschopnosti na trhu práce.
  • Zefektivnění služeb osobám ohroženým sociálním vyloučením prostřednictvím mezioborových setkání pracovních týmů spolupracujících na pomoci rodinám zasaženým násilím.
Vloženo Od   Kategorie: Projekty

Komentáře

*
Timebat dixere habentia calidis? Pinus passim origine sed dixere cingebant. Otia partim haec nix deus liberioris. Surgere ambitae.